WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Polska


2019-02-14 O rozwiązywaniu spornych kwestii w relacjach polsko-białoruskich Senat RP

O współpracy, o dalszym rozwoju dialogu i rozwiązywaniu spornych kwestii w relacjach polsko-białoruskich rozmawiał 13 lutego 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Michaiłem Miasnikowiczem.

Delegacja Białorusi składa wizytę w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu. Jest to rewizyta, po wizycie S. Karczewskiego w 2016 r. w Mińsku.

Marszałek Senatu dziękował przewodniczącemu za „otwartość i dobre rozmowy”. Wyraził przekonanie, że przyczynią się one do nowego otwarcia. Zaznaczył, że polski rząd i polskie władze otwarte są na współpracę z Białorusią. Podkreślił, że Polskę i Białoruś łączy historia, ale także mniejszości narodowe. W ocenie marszałka dalszy dialog z władzami Białorusi przyczyni się do tego, że „Polacy zamieszkali na Białorusi i Białorusini żyjący w Polsce będą czuli się u siebie”. Marszałek wyraził nadzieję, że dalsze rozmowy i współpraca doprowadzi do tego, że obszar geograficzny, na którym położona jest Polska i Białoruś, a który był zawsze terenem ścierania się wpływów wielkich mocarstw stanie się obszarem pokoju i współpracy.

Przewodniczący Miasnikowicz podziękował marszałkowi za zorganizowanie wizyty na tak wysokim szczeblu. Podkreślił, że na Białorusi trwają prace nad wprowadzeniem w życie rekomendacji dla rozwoju stosunków polsko-białoruskich ustalonych w trakcie poprzedniej wizyty marszałka Senatu na Białorusi. Wyraził przekonanie, że jego wizyta i rozmowy w Polsce przyczynią się do wyznaczenia mapy drogowej do nowego otwarcia między obu państwami. Zdaniem M. Miasnikowicza należy myśleć o przyszłości. „Marszałek w rozmowach stawiał odważne postulaty i będzie nad czym obecnie pracować” – powiedział Miasnikowicz. Prosił marszałka o to, by wątpliwości strony białoruskiej także były brane pod uwagę w Polsce. Podziękował marszałkowi za jego osobisty wkład w rozwój białorusko-polskiej współpracy. W ocenie przewodniczącego wizyty i rozmowy marszałka z władzami Białorusi dały nowy impuls do wzmocnienia relacji między Polską a Białorusią. Zaznaczył, że Białoruś postrzega Polskę jako kraj przyjazny, partnera i liczy na rozwój stosunków opartych o zasady dobrego sąsiedztwa, wzajemnego poszanowania praw i interesów.

Marszałek wyraził zadowolenie, że przewodniczący mówił o „ewolucyjnym” rozwiązywaniu spornych kwestii w sprawach polsko-białoruskich. Zdaniem marszałka to dowodzi, że dialog jest najlepszą formą rozwiązywania problemów. Dodał, że ten dialog musi być prowadzony na różnych poziomach, tak jak różne są problemy w naszych relacjach.

Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości Związku Polaków na Białorusi, o sprawach oświaty dla polskiej mniejszości. Marszałek wyraził zadowolenie z zapowiedzi utworzenia dodatkowej klasy z językiem polskim w Wołkowysku. Zadeklarował też gotowość ze strony Polski do konkretnych rozmów nt. wsparcia finansowego w ewentualnej rozbudowie szkolnej infrastruktury. Jak podkreślił Polsce zależy na stworzeniu stabilnych warunków dla rozwoju oświaty dla polskiej mniejszości.


Senat RP
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook