WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-06-27 Początek działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży i spotkanie z organizacjami polonijnymi Polskie Stowarzyszenie Młodzieży

W dniu 21 czerwca 2019 roku w Sali Balowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli młodzieży polonijnej z przedstawicielami czołowych organizacji polonijnych, a zarazem oficjalne zapoczątkowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była młodzież polonijna działająca w strukturach Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było nawiązanie obopólnej współpracy w sferze podejmowania wszelkich działań społecznych promujących młodzież polonijną. W gronie zaproszonych gości obecni byli m. in. Pan dr Kamil Henne — zastępca Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Pan Darek Barcikowski — Wielki Marszałek Parady Pułaskiego a zarazem Konsul honorowy RP, Jego Ekscelencja — Ks. Biskup Witold Mroziewski, Pani dr Dorota Andraka — Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Pani Maria Paździor-Marchwiński — Prezes Terenowy CPSD na New Jersey i Pensylwanię, a także Pani Monika Adamski — redaktor naczelna Radio RAMPA, największego polonijnego radia w Stanach Zjednoczonych.

Podczas spotkania omówiono metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy organizacjami polonijnymi. Tym samym wspólnie nakreślono właściwy kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ponadto przedstawiciele organizacji polonijnych zadeklarowali wspieranie Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży zarówno w wymiarze finansowym, jak i reklamowym. Podczas dyskusji zidentyfikowano nowe możliwości rozwijania swoich talentów i osobistego potencjału przez młodzież.

Omówiono także metody aktywizacji młodzieży polonijnej oraz potencjalnych szans zwiększenia jej zaangażowania i zainteresowania tzw. sprawami polskimi w ramach działania organizacji polonijnych, szczególnie po ukończeniu polskiej szkoły dokształcającej.

Wszyscy byli zgodni co do faktu, iż młodzież polonijna powinna być ponad wszelkimi politycznymi podziałami i powinna kontynuować swoją pracę z determinacją.

Na zakończenie spotkania złożone zostało podziękowanie na ręce Konsula Generalnego za pośrednictwem Pana Dr Kamila Henne dla całego zespołu i pracowników Konsulatu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu spotkania. Podziękowanie złożył Jakub Staniewski — prezes i zarazem założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, podkreślając, iż organizacja jest otwarta na wszelkie rady, uwagi i działania, które mogą pomóc w realizowaniu zamierzeń Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało jako odpowiedź na potrzebę utworzenia organizacji jednoczącej młodzież polonijną z całego świata. Zajmuje się wspieraniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, współpracowaniem z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów dla młodzieży, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalności związane z Polską i polskością. Pomysłodawcą organizacji jest wieloletni działacz polonijny, Jakub J. Staniewski.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Jakub J. Staniewski
Polskie Stowarzyszenie MłodzieżyPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook