WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-09 PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" NA ROK 2020 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęło nabór wniosków na rok 2020.

Nasze działania realizować będziemy w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

  • Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe
  • Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce
  • Młodzież – harcerstwo, zloty i konferencje młodzieżowe
  • Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych
  • Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji
  • Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne
  • Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich

Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania wniosków, czekamy na nowe inicjatywy.


ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2020


1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania w 2020 r. powinna przesłać w wersji elektronicznej (format .xlsx): 

  • kompletnie wypełniony wniosek
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku  wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:  wnioski@wspolnotapolska.org.pl

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w 2020 roku i będą mogły być rozliczone do końca tego roku.

4.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć statut.

5. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

6. Nierozliczenie w terminie dotacji z 2019 roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.

Wnioski na formularzach obowiązujących w roku 2019 nie będą przyjmowane.


WNIOSKI DO POBRANIA


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook