WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-08-13 Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu https://www.senat.gov.pl

Dział Prasowy Kancelarii Senatu ogłasza konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”.

Celem konkursu jest pokazanie jak Polacy poza granicami dbają o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami uczestniczą w tworzeniu kultury i dzięki temu przyczyniają się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej.

Jednym z kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami jest kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Chcielibyśmy zatem zainspirować dziennikarzy do poszukiwania polskich twórców poza granicami, przybliżenia Polakom w kraju ich dorobku, opowiedzenia o ich życiu i działalności, o ich sukcesach; do poszukiwania naszych rodaków, których fascynuje przeszłość, którzy przechowują, gromadzą pamiątki, którzy przyczynili się do ocalenia przed zapomnieniem, przed utratą jakiegoś cennego dziedzictwa – materialnego lub duchowego poza granicami. Kultura, ponad granicami, spaja nas jako naród, wyróżnia nas i identyfikuje, ale też daje siłę, która pozwala trwać Polakom jako narodowi. Świadomie lub nie - czerpiemy z dorobku wcześniejszych pokoleń i w oparciu o ten dorobek budujemy naszą tożsamość.

Nasz wielki rodak ojciec św. Jan Paweł II mówił, że „…naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości…pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę….w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować”.

Senat chciałby wiedzieć:

- czy Polacy poza granicami podejmują starania, by chronić i zachować narodowe dziedzictwo kulturowe dla siebie i kolejnych pokoleń;

- czy Polacy za granicą angażują się w upowszechnianie polskiej kultury, tradycji i obyczajów;

- czy polska kultura stanowi podstawę ich twórczości, działalności, czy nadaje sens ich życiu.

Senat chce pobudzić do refleksji nad polską kulturą, na którą składa się dorobek Polaków żyjących w kraju i poza granicami i nad dziedzictwem minionych pokoleń. Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można zrobić dla popularyzacji w kraju kultury polskiej tworzonej poza granicami, co można zrobić dla ochrony naszego dziedzictwa poza granicami, by służyło to wzmocnieniu więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny i budowaniu wspólnoty narodowej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się w zakładce „Dla mediów”.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook