WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Argentyna
 2019-11-26 WALNE ZEBRANIE POLONIJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELI W ARGENTYNIE https://ponamaestrosdepolaco.blogspot.com/

Tegoroczny kurs nauczycielski stał się doskonałą okazją do zrealizowania kolejnego Walnego Zebrania PONA. Dnia 26 października br. uczestnicy kursu w liczbie 30 osób z całej Argentyny chętnie wzięli udział w tym niecodziennym zebraniu.

Zebranie, zgodnie z programem, otworzyła Pani Prezes Teresa Uzarowicz Bąk. Wyraziła zadowolenie z możliwości przeprowadzenia tego zebrania licząc na obecność praktycznie wszystkich nauczycieli języka polskiego w naszym kraju. PONA reprezentuje ich , działa na rzecz nauczycieli i liczy na ich poparcie, dlatego dobrze się stało, że wybór nowego zarządu dokonał się właśnie w takich okolicznościach.

W następnym punkcie programu Pani Prezes zaproponowała oddanie hołdu zmarłemu Prezesowi UPRA Janowi Stachnikowi. Jak wiadomo stworzenie sekcji nauczycielskiej PONA cieszyło się aktywnym poparciem byłego Prezesa. PONA wyraża mu wdzięczność, ponieważ od samego początku dostrzegł on sens i potrzebę organizacji nauczycielskiej oraz całym sercem wspierał jej inicjatorów aż do momentu zatwierdzenia przez UPRA.

Kolejny punkt to wybranie prezesa i sekretarza Zebrania. Na prezesa wybrano Panią Krystynę Prucnal byłą Prezeskę Polskiej Macierzy Szkolnej, a panią Hannę Łucyszyn z Posadas – Misjones na sekretarza.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu za działalność sekcji w latach 2018/19 zostało odczytane przez sekretarza PONA Panią Marię Ciupalską. Była to relacja dość obszerna jako, że objęła dwa lata bardzo intensywnej działalności.

Z kolei skarbnik Arkadiusz Gajdzicki przedstawił wydatki za ubiegły okres.
Po wysłuchaniu starannych sprawozdań obecni członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Członkowie zebrania podkreślili niezwykłą inicjatywę Zarządu i pasję działania na rzecz poziomu nauczania polskiej mowy. Praca ta została nagrodzona słowami wdzięczności, uznania, gratulacjami oraz szczerymi oklaskami.

W momencie wyboru nowego zarządu zaproponowano Panią Teresę Uzarowicz Bąk na Prezesa Sekcji PONA na kadencję 2019/2021. Propozycja ta spotkała się z jednogłośnym wyborem Pani Teresy na to stanowisko. Oznacza to wotum zaufania ze strony grona nauczycielskiego wobec osoby Teresy, która podziękowała za wybór i wyraziła chęć kontynuacji swoich ambitnych planów w sekcji. Następnie zaprosiła następujące osoby do współpracy jako członków nowego Zarządu: Maria Ciupalska (Wiceprezes), Arkadiusz Gajdzicki (Skarbnik), Kazimierz Warzyca (Komisja Rewizyjna), Ana Julia Fernández Palazzo (Sekretarz), Noelia Quinteros Szymanowski (Ławnik Tytularny), Alexis Marcial Szmidt (Ławnik Tytularny) y Andrea Bławdziewicz (Ławnik Zastępczy).

Podczas wolnych wniosków zasugerowano szereg interesujących propozycji do działalności sekcji. Z kolei wybrano dwóch członków zebrania do podpisania protokołu: Panią Krystynę Wardyga i Panią Barbarę Biskupską. Zakończono zebranie o godz. 12:30.

Nowemu Zarządowi kochanej sekcji PONA życzymy dalszych sukcesów w chlubnej służbie szkolenia nauczycieli polskiej mowy na ziemi argentyńskiej.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://ponamaestrosdepolaco.blogspot.com/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook