WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Polska
 2020-01-14 Konkurs Wspólnoty Polskiej "Przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

7 lutego 2020 roku minie 30 lat od chwili powołania Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Powodem zaistnienia, misją i celem Stowarzyszenia było odbudowanie wspólnoty narodowej zniszczonej początkowo przez wydarzenia II wojny światowej, później zaś niesprzyjającą polskiej kulturze socjalistyczną ideologię.

Z okazji jubileuszu Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski wystosował list - do Rodaków z zagranicy – partnerów, przyjaciół i współautorów sukcesów Stowarzyszenia, ogłaszając jednocześnie konkurs na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia.


Warszawa, 4 października 2019 r.

Szanowni Państwo

7 lutego 1990 roku został podpisany akt założycielski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który wyznaczył nowo powołanej do życia organizacji zadanie odbudowania narodowej wspólnoty, zniszczonej następstwami II wojny światowej. Dzisiaj, w przededniu jubileuszu XXX-lecia działalności, z dumą stwierdzamy, że cel, jaki nam wyznaczono został wykonany, a Polacy – niezależnie od miejsca zamieszkania – ponownie stanowią wielką Polską Wspólnotę.

Dokonania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w minionym XXX-leciu tylko o tyle zasługują na pamięć i uznanie, o ile służą tym, dla których zostało ono powołane – Polonii i Polakom z Zagranicy. Chcemy w tym roku jubileuszowym spojrzeć z dystansem na nasze działania na przestrzeni trzech minionych dekad, poddać je refleksji i zweryfikować ocenami naszych partnerów – Polonii i Polaków z zagranicy.

Chcemy, aby nadchodzący jubileusz stał się prawdziwym świętem dla naszej „Wspólnoty”, a także dla naszych rodaków z zagranicy – partnerów, przyjaciół i współautorów naszych sukcesów.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza konkurs
na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia.

Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich przedsięwzięć służących Polonii i Polakom z zagranicy, bądź przez organizacje polonijne realizowanych, w których Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miało udział organizacyjny lub finansowy, a które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy funkcjonowania środowisk, umacniały narodową tożsamość, promowały wiedzę o historii i dniu dzisiejszym Polonii i Polaków na Wschodzie, wspierały profesjonalizację edukacyjnych i kulturalnych inicjatyw Polonii.

W konkursie mogą brać udział organizacje polonijne (wyłącznie!) które współpracowały ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" przy realizacji przedsięwzięć opisanych powyżej

Kategorie, w których będą przyjmowane zgłoszenia to:

Inwestycje
Kultura
Sport
Edukacja
Promocja
Media

Zgłoszenia wraz z uzasadnianiem zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizacji polonijnych i instytucji dotujących.

Uprzejmie proszę o nadsyłanie propozycji wraz z uzasadnieniem do dnia 15 lutego 2020 r., na adres konkurs30@swp.org.pl


Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski


ORYGINAŁ LISTU PONIŻEJ
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook