SWP

PATRONAT MEDIALNY

R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA PATRONATU MEDIALNEGO
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ


 1. Patronat medialny Polonijnej Agencji Informacyjnej jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z problematyką dotyczącą Polonii i Polaków za granicą oraz/lub działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

 2. Patronat medialny może być przyznany dla przedsięwzięć, których realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku Polonii i Polaków za zagranicą, jej historii i aktualnej sytuacji, a także dorobku kulturalnego, naukowego i społecznego.

 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat medialny należy występować każdorazowo.

 4. Patronat medialny nie może być udzielony przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.

 5. Patronat medialny nie oznacza deklaracji udzielenia wydarzeniu wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 6. Z wnioskiem o patronat medialny występuje organizator przedsięwzięcia.

 7. Wniosek musi zawierać pełny opis przedsięwzięcia oraz szczegółowe uzasadnienie.

 8. Do wniosku należy dołączyć dokładny program przedsięwzięcia i/lub regulamin.

 9. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Polonijnej Agencji Informacyjnej: http://pai.media.pl/pai_patronat.php

 10. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Polonijna Agencja Informacyjna Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, lub elektronicznie (sposób zalecany) na adres e-mail: pai@pai.media.pl  

 11. Polonijna Agencja Informacyjna może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy patronat.

 12. O decyzji Polonijnej Agencji Informacyjnej organizator informowany jest pisemnie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 13. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Polonijna Agencja Informacyjna objęła patronat medialny, informuje współorganizatorów i uczestników o przyznanym patronacie.

 14. Organizator umieszcza informację o tym fakcie oraz logo Polonijnej Agencji Informacyjnej we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia.

 15. Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym patronacie dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji Polonijnej Agencji Informacyjnej.

 16. W szczególnych przypadkach Redakcja Polonijnej Agencji Informacyjnej może unieważnić decyzję przyznającą patronat, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.DO POBRANIA