SWP

   Rumunia
 2021-04-01 DEKLARACJA WS. POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NA BIAŁORUSI W RUMUŃSKIEJ IZBIE DEPUTOWANYCH

31 marca br. poseł do Parlamentu Rumunii z ramienia polskiej mniejszości Gerwazy Longher złożył w Izbie Deputowanych deklarację, wyrażającą sprzeciw wobec działań władz białoruskich w stosunku do Polaków mieszkających na Białorusi oraz sprzeciw w sprawie aresztowania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, następującej treści:

Dnia 23 marca br. w godzinach popołudniowych została aresztowana przez funkcjonariuszy milicji Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi pod pretekstem zorganizowania tradycyjnego polskiego jarmarku „Kaziuki”.

Dnia następnego, 24 marca br. w wyniku szybkiego procesu skazano ją na 15 dni aresztu.

Działanie władz białoruskich nosi znamiona prześladowania politycznego i niezgodne jest z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych.

Zgodnie z art. 1 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, „Ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka i, jako taka, wchodzi w zakres współpracy międzynarodowej”. Andżelika Borys jest niezwykle szanowanym liderem polskiej mniejszości mieszkającej na Białorusi. Niedawno ponownie wybrana na funkcję prezesa Związku Polaków na Białorusi, znana jest ze swojego zaangażowania w działania na rzecz polskiej kultury, tradycji, języka polskiego i swojej niezłomnej postawy wobec władz białoruskich.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec nadużyć i aresztowania Andżeliki Borys i apelujemy do władz białoruskich o natychmiastowe jej uwolnienie. Aresztowanie Andżeliki Borys jest równoznaczne z ograniczaniem polskości i wpływa negatywnie nie tylko na relacje polsko-białoruskie, ale także na tradycyjną białoruską wielokulturowość.

Dziękuję za uwagę!

http://cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21606

Pe 31 martie ac., deputatul din partea minorității poloneze în Parlamentul României, Ghervazen Longher a depus următoarea declaraţie politică la Camera Deputaţilor prin care și-a exprimat dezecordul în ceea ce priveşte acţiunile autorităţilor din Belarus faţă de polonezii care trăiesc în această ţară, precum şi arestarea preşedintelui Uniunii Polonezilor din Belarus, Andżelika Borys:

„Astăzi, vreau să vă aduc la cunoștință de cât de fragile sunt drepturile noastre ale minorităților în secolul XXI, luând drept exemplu cazul liderului polonezilor din Belarus.

În după-amiaza zilei de marți, 23 martie a acestui an, Andżelika Borys, președinte al Uniunii Polonezilor din Belarus (ZPB), a fost arestată de către autoritățile din Belarus sub pretextul organizării a unui târg tradițional polonez în cinstea Sfântului Cazimir.

Ziua următoare, pe 24 martie în urma unui proces rapid aceasta a fost condamnată la 15 zile de arestare.

Această conduită a autorităților din Belarus este caracteristică persecuției politice și este contrară angajamentelor asumate de Belarus în ceea ce privește drepturile minorităților naționale.

Conform art. 1 al Convenției – cadru pentru protecția minorităților naționale, adoptată în Viena la 9 octombrie 1993, „scopul principal al convenției este acela de a specifica că protecția minorităților naționale, care formează o parte integrantă a protecției drepturilor omului, nu intra in domeniul rezervat al statelor. Precizarea că această protecție face parte integrantă din protecția internațională a drepturilor omului nu conferă în nici un fel vreo competență de interpretare a prezentei convenții-cadru organelor instituite prin C.E.D.O.

Articolul se refera la protecția minorităților naționale ca atare și la drepturile și libertățile persoanelor aparținând unor astfel de minorități”. Președintele Uniunii Polonezilor din Belarus - Andżelika Borys - este un lider foarte respectat al polonezilor ce trăiesc în această țară. Recent realeasă pentru un nou mandat, este cunoscută datorită contribuției ei active și a curajului manifestat în fața autorităților belaruse în menținerea culturii, tradițiilor și a limbii poloneze.

Suntem împotriva acestor abuzuri și împotriva arestării și condamnării Andżelikăi Borys și facem apel la autoritățile bieloruse pentru eliberarea ei imediată.
Arestarea Andzelikăi Borys, echivalează cu eliminarea polonezității și nu afectează numai relațiile bune a Belarusiei cu Polonia, ci afectează și multiculturalitatea tradițională din Belarus.

Vă mulțumesc!

http://cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21606


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ