SWP

   Polska
 2021-10-13 Porozumienie o ustanowieniu nagrody im. Grażyny Langowskiej

Z inicjatywy „Wspólnoty Polskiej”, Stowarzyszenie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego, ustanowiona została Nagroda im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i instytucji zasłużonych na polu edukacji. Przy wyłanianiu laureatów będzie brany pod uwagę aspekt kształtowania świadomości historycznej i postaw obywatelskich młodego pokolenia i jej fundamentalnego znaczenia dla trwania i rozwoju Narodu Polskiego, poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej obywateli mieszkających poza granicami kraju, poszanowania dóbr kultury i zachowania związków z narodowym dziedzictwem.

Nagrody

Jak wynika z porozumienia nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach:

  1. Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje, które działały w okresie pierwszej "Solidarności" w latach 1980-1989, za zaangażowanie polityczne - nagroda finansowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
  2. Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje polonijne działające na rzecz podtrzymania języka, kultury, historii i polskiego dziedzictwa poza granicami kraju - nagroda finansowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
  3. Nauczyciel i wychowawca krzewiący postawy patriotyczne w młodym pokoleniu - nagroda finansowana przez Instytut Pamięci Narodowej

Inicjatorzy przewidzieli możliwość przyznawania powyższych nagród również pośmiertnie. Wartość nagród w każdej kategorii wynosi jedenaście tysięcy złotych.

Wybór laureatów

Wybór laureatów nagród będzie dwuetapowy. W pierwszym Organizatorzy zgodnie z kategorią dokonają własnego typowania kandydatów do Nagrody, zaś w drugim wspólna komisja złożona z reprezentantów trzech instytucji dokona wyboru laureatów. Listy kandydatów oraz laureatów publikowane będą na stronach internetowych Organizatorów.

Pierwsze rozdanie nagród przewidywane jest 25 października 2021 roku w Olsztynie podczas uroczystej gali, a dokona go w imieniu organizatorów Minister Edukacji i Nauki.Grażyna Mirosława Langowska

Urodzona 14 X 1946 w Rzeszotarach k. Warszawy. Nauczycielka, polityk, posłanka na Sejm X i III kadencji, kurator oświaty w Olsztynie.

Była absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. W 1969 r. ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra filologii polskiej. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w olsztyńskich szkołach. 24 grudnia 1981 r. została tymczasowo aresztowana, po pół roku skazano ją na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W związku z represjami przez rok pozostawała bez pracy.

W 1989 r. pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. W latach 1990–1996 zajmowała stanowisko kuratora oświaty w województwie olsztyńskim (zob. Kuratorium Oświaty w Olsztynie). W okresie od 1997 do 2001 r. była posłanką Rzeczypospolitej Polskiej z listy AWS w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu.

W 1980 r. wstąpiła do "Solidarności", organizowała sekcję związku grupującą pracowników oświaty, weszła m.in. w skład Prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego, pełniąc funkcję rzecznika. Uczestniczyła w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. W 1981 r. była przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania.

W 1989 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm kontraktowy jako kandydatka bezpartyjna z poparciem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Zasiadała w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. W latach 1991–1997 działała w Porozumieniu Centrum i w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Zmarła 2 XI 2009 w Olsztynie. Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Olsztynie
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675382 OSÓB