Polska
 2019-10-09 POMOC MEDYCZNA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA Z GRUZJI, KAZACHSTANU, LITWY, MOŁDAWII, ROSJI I UKRAINY PAI

Przypominamy, że tylko do 15 października 2019 przyjmowane są wnioski w ramach programu wsparcia działań medycznych „Misja medyczna” - edycja 2019, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podczas długoletniej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi, realizuje zadania i koordynuje przedsięwzięcia obejmujące różne formy pomocy charytatywnej i socjalnej. Celem programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych pod nazwą „Misja medyczna” jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Do połowy października przyjmowane są wnioski od osób indywidualnych.

PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

  • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
  • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Gruzji lub Mołdawii
  • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy.

Po etapie oceny podstawowej wniosek jest dokładnie analizowany przez Radę Programową.


ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY MEDYCZNEJ!

WSZYSTKIE INFORMACJE O POMOCY MEDYCZNEJ
http://www.wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna/

Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook