WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Wielka Brytania
 2020-01-15 OPŁATEK NACZELNICTWA ZHP ZHP Organizacja Harcerzy - Świat

11 stycznia 2020 r., w Londynie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym spotkało się Naczelnictwo ZHP.

Zapraszamy na fotorelację i zapoznania się z zamieszczoną pełną treścią "Powitania Przewodniczącego na 74 Opłatku Naczelnictwa":

"Witam serdecznie wszystkich zebranych na siedemdziesiątym czwartym Opłatku Naczelnictwa, a szczególnie:

- druha hm. Mateusza Stąśka – Konsula Generalnego Rzeczypospolitej w Londynie, oraz
- druha hm. Mariusza Gasztoła – Ministra Wydziału Ekonomicznego w Ambasadzie Rzeczypospolitej w Londynie.

Witam także
- ks. hm. Stanisława Świerczyńskiego – naszego Naczelnego Kapelana Seniora;
- ks. hRzp. Krzysztofa Tyliszczaka – Zastępcę Naczelnego Kapelana i Kanclerza Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii;
- ks. hm. Romana Wernera – kapelana Okręgu Wielka Brytania, oraz
- ks. hm. Roberta Mogiełkę – Naczelnego Kapelana Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Miło mi przywitać przedstawicieli organizacji społecznych i wielu wiernych przyjaciół harcerstwa.
Witam brać harcerską: instruktorki i instruktorów; gościmy wśród nas druha hm. Wiesława Turzańskiego, Sekretarza Generalnego ZHR, którego serdecznie witam.

Nasze poprzednie spotkanie opłatkowe odbywało się w ramach dwunastego Zjazdu Ogólnego w Old Windsor. Na Zjeździe wybrano Naczelnictwo na następną kadencję, w którego skład wchodzą nowe i znane już osoby. Od początku kadencji spotkało nas wiele wyzwań i zadań do wykonania.

Na dzień Myśli Braterskiej druh Naczelnik, hm. Franek Pepliński wraz z druhną hm. Teresą Ciecierską reprezentowali Związek na spotkaniu harcerskim w Warszawie, by złożyć raport obecności Panu Prezydentowi. Otrzymali odznaki harcmistrzowskie dla czternastu harcmistrzyń i harcmistrzów mianowanych w poprzednich dwóch latach.

W maju, w siedemdziesiątą piątą rocznicę bitwy o Monte Cassino, Naczelnictwo zorganizowało wyprawę do Włoch, by w tym miejscu oddać hołd poległym.
Grupa reprezentująca nasz Związek liczyła ponad sto osób, wśród nich członkowie Naczelnictwa, instruktorki i instruktorzy oraz młodzież z Austrii, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Byli wśród nich potomkowie uczestników bitwy, którzy z dumą założyli medale swoich przodków, i wielu takich którzy chcieli bliżej poznać historię bitwy.
Następnego dnia wzięliśmy udział we mszy świętej w bazylice św. Piotra i potem w modlitwie Anioł Pański z papieżem Franciszkiem, który specjalnie powitał delegacje harcerskie. Byliśmy także przy grobie św. Jana Pawła II.

W sierpniu, na zaproszenie pana Prezydenta i władz miasta Warszawa, liczna nasza delegacja brała udział w trzydniowych obchodach siedemdziesiątej piątej rocznicy Powstania Warszawskiego.

Dla nas ważnym momentem był pochówek na Powązkach prochów hm. Ryszarda Białousa w dzień przed pierwszym sierpnia. Druh Białous, w czasie Powstania był członkiem Kedywu i dowódcą batalionu „Zośka”, po zakończeniu wojny był Naczelnikiem Harcerzy w latach 1947-8. Później wyemigrował do Argentyny. Przy złożeniu jego prochów na Powązkach była obecna czteroosobowa delegacja harcerska z Argentyny.
Delegacja naszego Związku brała udział w uroczystościach w różnych punktach w stolicy. Towarzyszyła nam też drużyna harcerek z Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Nasz udział w uroczystościach zakończyliśmy przy grobie hm. Jagi Falkowskiej, a następnie przy pomniku Gloria Victis gdzie odśpiewaliśmy modlitwę harcerską i „Idzie Noc”. Było potem wiele pozytywnych wypowiedzi na temat naszej postawy, od ważnych osobistości i od zwykłych mieszkańców miasta Warszawy.

Bezpośrednio po uroczystościach w Warszawie, wraz z kilkoma członkami Naczelnictwa, byliśmy obecni przez kilka dni na Zlocie ZHR i międzynarodowej konferencji instruktorskiej w Rybakach na Warmii. Wcześniej wspomniana drużyna harcerek również uczestniczyła w zlocie.

Nasz Związek obejmuje młodzież harcerską na czterech kontynentach. Działają Okręgi w Argentynie, Australii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz mniejsze skupiska w kilku krajach europejskich, gdzie co raz powstają nowe jednostki. Okręgi organizują swoje akcje letnie, obozy, kolonie, wędrówki i zloty, a także często spotykamy się na imprezach wspólnych jak zloty, konferencje czy wędrówki. We Wielkiej Brytanii, po okresie przebudowy, w maju oddano do użytku stanicę St. Briavels, a oficjalne otwarcie odbyło się we wrześniu. W lecie 2019 roku odbyły się już tam kolonie zuchowe i obozy. Oryginalny stary budynek wymaga jeszcze remontu.

Kilka dni temu zakończył się czwarty światowy złaz wędrowniczy, który po raz pierwszy odbył się w Argentynie - w Buenos Aires i w górach Andach. Był wielkim przeżyciem dla organizatorów, jak i dla uczestników. Chcę także podkreślić że pomimo wielkich pożarów, które obecnie panują w Australii, udało się harcerstwu szczęśliwie przeprowadzić akcję letnią, choć w trochę zmniejszonym zakresie.

Przed nami rok 2020, kolejny rok ważnych rocznic dla nas Polaków. Harcerstwo pełni i nadal będzie pełnić swoją rolę w społeczeństwie, przygotowując młodzież do służby Bogu, służby Polsce i bliźniemu. Nasza praca jest możliwa dzięki wsparciu i pomocy księży i parafii polskich, szkół sobotnich i organizacji społecznych które nas wspierają.

Kończąc, składam serdeczne życzenia w Nowym Roku wszystkim przyjaciołom naszej organizacji, młodzieży i starszyźnie harcerskiej w całym świecie. Niech Bóg błogosławi naszym wspólnym działaniom.

Proszę Druha Zastępcę Naczelnego Kapelana o pobłogosławienie opłatków".


Przewodniczący ZHP hm. Robert Rospędzihowski


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ZHP Organizacja Harcerzy - ŚwiatPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook