SWP

   Polska
 2021-03-04 NAGRODA ŚWIADEK HISTORII DLA OSÓB I ORGANIZACJI SPOZA POLSKI

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza siódmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego – 31 maja ostatni dzień nadania przesyłki) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
(„Świadek Historii”)

Lista laureatów zostanie ogłoszona w październiku 2021 r.

ZGŁOSZENIE OSÓB – PLIKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI I INSTYTUCJI – PLIKI DO POBRANIAThe 7th edition of the international “Witness of History” award has been announced

The Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the 7th edition of the international “Witness of History” award. This is an honorary distinction established in March 2009 by the IPN's President. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of research and education.

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland involved in cultivating Polish historical memory, and committed to preserving, promoting and enhancing the knowledge of recent history of Poland, as well as to uncovering forgotten facts and persons who have rendered great services to the Polish Nation. The candidates do not have to be Polish descent. Posthumous decorations may also be requested.

The description (up to three pages long) should include the actions aimed at cultivating historical memory of Poland and Poles outside Poland and supporting the IPN in its activities in the field of education, research and publishing (e.g. collecting relics related to Polish history, searching for, collecting and archiving historical documents, taking care of cemeteries or memorials, initiating projects promoting modern history of Poland, etc.). Pursuant to the Act on the Institute of National Remembrance of 18/12/1998, the activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, i.e. events from 8 November 1917 to 31 July 1990. Therefore, the award is given for actions related to that period.

The ward proposal should include: the information about the candidate, a description of the merits that may constitute ground for granting the distinction, and copies of any available documents certifying the candidate's achievements. The proposal should include a statement of consent by the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made exclusively in writing and sent no later than 31 May 2021 (as per postmark) to the following address:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
POLAND
(„Świadek Historii”)

The list of laureates will be announced in October 2021.

PROPOSALS OF PERSONS - download

PROPOSALS OF INSTITUTIONS - downloadInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ